Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2014

bodymindspirit
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viakatalama katalama
bodymindspirit
4128 392d
Reposted fromhazels hazels viakatalama katalama

May 21 2014

bodymindspirit
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz.
Reposted fromxawery xawery viafeelingthemoment feelingthemoment
bodymindspirit

O kobietę trzeba dbać cały czas i nie można myśleć, że się ją zdobyło raz na zawsze. Należy to robić wciąż na nowo, a wtedy rozkwita jak kwiat. Jeżeli się o nią nie dba i o nią nie walczy, to więdnie i... rozkwita przy innym.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacitiesofnight citiesofnight
6883 9a6a 500
bodymindspirit
2032 80cc
Reposted fromthealex thealex viacitiesofnight citiesofnight
bodymindspirit

find someone
who knows
you’re sad
just by the change
of tone in your
voice

be with someone
who loves the
feature that
you hate the most

fall in love with
someone who
looks at you and
knows they don’t
want anyone else

— R’J
Reposted fromumorusana umorusana viacitiesofnight citiesofnight
bodymindspirit
Marry someone who lets you drink their juice, even after you said you weren’t thirsty. Marry someone who laughs at the same things you do. Marry someone who kisses your nose on a cold day. Marry someone who you can watch Disney movies all day with. Marry someone who is proud of you whether you earn £5 a week or £5,000 a week. Marry someone who you can tell everything to. Marry someone who isn’t afraid or embarrassed to hold your hand in public. Marry someone who lets you take over when decorating a cake. Marry someone who you can spend the day in Ikea with without feeling stressed. Marry someone who wraps you up inside their coat in the winter. Marry someone who accepts your fears and phobias. Marry someone who gives you butterflies every time you hear their key in the door. Marry someone who you don’t always have to shave your legs for. Marry someone who accepts you all day every day, even when you don’t look or feel your best. Marry someone who still puts three sugars in your tea, despite telling them “just two”. Marry someone who doesn’t judge you when you eat your body weight in cookies. Marry someone who doesn’t make you want to check your phone, because you already know they will reply. Marry someone who waits with you to get on the train. Marry someone who understands that you need to be alone sometimes. Marry someone who gets on well with your parents and isn’t uptight about family events. Marry someone who calms you down when you get mad about stupid stuff, and never tells you it’s “only stupid stuff”. Marry someone who makes you want to be a better person. Marry someone who makes you laugh. Marry someone who treats you the way you deserve to be treated. Marry someone who you love. Marry your soulmate, your lover, your best friend.
Reposted fromcitiesofnight citiesofnight
bodymindspirit
Ile nocy i dziwnych poranków trwa ten obłęd?
— "Las Vegas Parano"
Reposted frompouler pouler viacitiesofnight citiesofnight
bodymindspirit
9872 e8b2 500
Ed Sheeran & Boris
Reposted fromReykjavik Reykjavik viacitiesofnight citiesofnight
bodymindspirit
Reposted frompanimruk panimruk viadobby dobby
bodymindspirit
Takie prawdziwe... takie trudne do zrealizowania.
bodymindspirit
Kiedy ktoś od Ciebie odchodzi, pozwól mu na to. Twoje przeznaczenie nie jest związane z kimś, kto Cie opuszcza. To również nie znaczy, że taka osoba jest zła. To po prostu oznacza, że już wypełniła swoją rolę w Twoim życiu.
— Samouzdrawianie
Reposted frompassionative passionative viadobby dobby
bodymindspirit
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay viadobby dobby
bodymindspirit
9011 82ce
I have 30 seconds long call from "unknown" from the future. 10/07/2018 21:42. That's creepy.

May 10 2014

bodymindspirit
2511 5807
Reposted fromdontbemad dontbemad viacitiesofnight citiesofnight
bodymindspirit
7896 a537 500
bodymindspirit
Play fullscreen
moja miłość <3

April 28 2014

bodymindspirit
6633 76e0 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacitiesofnight citiesofnight
bodymindspirit
0703 4dd3
Reposted fromcitiesofnight citiesofnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl